Strona główna » Gwarancja / Reklamacja
Kategorie
Kontakt
 • NOVA P.D.Bitner sp.j.
 • NOVA P.D.Bitner sp.j.
  ul. Hangarowa 8
  70-767 Szczecin
  NIP: 955-16-29-566

 • E-mail:info@nova-sklep.pl
 • Telefon609 650 020
  693 105 109
  91 4627 359
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Referencje

Rzetelna Firma
Sklep prokonsumencki

Gwarancja / Reklamacja

1. Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta gwarancyjna.
2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
4. NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
a) nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,
b) samowolnie dokonywanych bez zgody NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany inny niż NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych przez NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. części.
c) wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
5. NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j
6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
7. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.
8. Reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie (sklep@phu-nova.eu) i powinna obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli występuje), numer fabryczny urządzenia, opis usterki. Formularz zgłoszenia reklamacji udostępniony jest na stronie www.nova-sklep.pl
9. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
10. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być
odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w punkcie 8.
11. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
12. Wniesienie reklamacji każdorazowo musi zostać złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym reklamacji i zostać dostarczone wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym formularzu.
13. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j. lub w najbliższym oddziale
15. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner Sp.j.
16. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

Formularz reklamacji - do pobrania w formacie PDF
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu